top of page
COMONETIZE LOGO SITE.png

תנאי שימוש ותקנון

קומוניטייז בע"מ, רזיאל 42 ת.ס 951 רמת גן 5210901
+972-50-4405474

 1. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין קומוניטייז בע"מ (להלן: "קומוניטייז") לבין כל אדם המשתמש בשרותים  שמעניקה קומוניטייז כפי שיובהר להלן (להלן: "המשתמש").  כי בשימושך באתרי הקהילות ובכל שירות שמעניקה קומוניטייז, הנך מסכימ/ה לקבל על עצמך את התנאים המפורטים להלן.

 2. אם אינך מסכימ/ה לתנאי שימוש אלה, נא לא להשתמש בשירותינו.

 3. השימוש בקומוניטייז ובאתרי הקהילות כפוף לתנאים המפורטים להלן לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש מיועדים לגברים ולנשים כאחת, עם זאת לעתים הטקסטים באתרי הקהילות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות.

 4. תנאי שימוש אלה כוללים את כל השימוש שתעשה באתרים שתיצור או תצטרף אליהם בדומיין או תתי הדומיין של cmtz.me  ו- comonetize.me  וכן דומיינים מקוסטמים השייכים לרשת אתרי הקהילה של קומוניטייז.

 5. קומוניטייז נותנת שירותים למנהלי קהילות, מועמדים ומעסיקים. מנהלי קהילה מוזמנים להצטרף לרשת הקהילות שלנו ולהציע לחברי הקהילה משרות ומקום לחשוף עצמם. כל תנאי השימוש הנוגעים למנהלי הקהילה מפורטים בתנאי השימוש המלאים בלינק הזה

 6. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד השירותים המסופקים על ידי קומוניטייז, העריכה הסימנים המסחריים, התוכן, העיצוב וכיוב,  בשירותים וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע שמורות באופן בלעדי לקומוניטייז. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר למען הסר ספק כי המחירים המוצעים למעסיקים המפרסמים מודעות דרושים, קמפיינים וכיו"ב באתרי הקהילות אינם מקנים להם זכויות כלשהן על כל חומר ו/או מידע שבאתרי הקהילות, לרבות אך מבלי למצות, תמונות ו/או סרטונים ו/או כל חומר פרסומי אחר באתרי הקהילות.

 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי קומוניטייז, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם, וכן המסרונים שנשלחים במסגרת השירותים הסלולריים, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע המופיעים בהם, ממצאים נתונים ותוצאות מחקר וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתרי הקהילות, בדיוורים ובמסרונים כאמור (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של קומוניטייז. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין אם באתרי הקהילות אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מקומוניטייז.

 8. אין לעשות באתרי הקהילות  שימוש אלא למטרות לשמן נועדו ולצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי משתמש רשאי להשתמש בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות אך ורק לצורך חיפוש עבודה או עובדים ורשאי לשלוח אך ורק קורות חיים באמצעות אלה.

 9. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של קומוניטייז לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ולעניין השימוש בהם.

 10. קומוניטייז אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתרי הקהילות ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים, לפי העניין. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתרי הקהילות ו/או במסגרת הדיוורים ו/או במסגרת השירותים הסלולריים, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתרי הקהילות, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני ו/או בדיוור ו/או באמצעות מסרון.

 11. אין קומוניטייז מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתרי הקהילות ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתרי הקהילות של קומוניטייז אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, וקומוניטייז לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קומוניטייז אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרי הקהילות אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתרי הקהילות /או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים.

 12. קומוניטייז אינה מתחייבת שהשירותים באתרי הקהילות לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי קומוניטייז, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל קומוניטייז או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. קומוניטייז לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

 13. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירותים, במסגרת השימוש באתרי הקהילות עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. קומוניטייז אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. קומוניטייז אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים או בחומרים המסופקים באמצעות השירותים יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי קומוניטייז לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

 14. קומוניטייז אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתרי הקהילות ובכל שירות אחר שניתן על ידי קומוניטייז. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי קומוניטייז ו/או מי מטעמה.

 15. כל המשרות או פרויקטים באתרי הקהילות מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו. בהתאם, מעסיקים המפרסמים מודעות דרושים באתרי הקהילות מתחייבים בין היתר, בעת העלאת משרות או פרויקטים לאתר לפרסם משרות או פרויקטים בנוסח שוויוני ולא מפלה ושאינו פוגעני, כמתחייב בחוק ובתקנות שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 ("החוק"). לנוחות המשתמשים מוצגות המשרות או פרויקטים באתרי הקהילות, בין היתר, על-פי פילוח קטגורי. פילוח זה נעשה לצורכי נוחות החיפוש בלבד ואין בו, בשום צורה ואופן שהוא, כדי למנוע את פנייתו של מי מבין לקוחות הפרימיום באתרי הקהילות לכל משרה או פרויקט המפורסמת בהם (והרשומים – ביחס למשרות או פרויקטים הפתוחות לכלל הגולשים), ללא יוצא מן הכלל, שכן כאמור, כל המשרות או פרויקטים באתרי הקהילות מכוונות לכל. 

 16. קומוניטייז תאפשר למשתמשים באתרי הקהילות לדווח על משרות או פרויקטים שתוכנן מפלה ו/או פוגעני, וקומוניטייז, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תוכל להסיר את המשרה או פרויקט ו/או לפנות למעסיק שפרסם את אותה המשרה או פרויקט כאמור על מנת שיתקן את תוכן המשרה או פרויקט בהתאם להוראות החוק. 

 17. כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתרי הקהילות ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתרי תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את קומוניטייז או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך קומוניטייז עצמה.

 18. 16. קומוניטייז מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ובהתאם לאמור בכל דין. יחד עם זאת, שומרת קומוניטייז על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתרי הקהילות וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתרי הקהילות, הפעלתו ותכניו, והכל כפוף לאמור במדיניות הפרטיות של קומוניטייז ולאמור בכל דין. למען הסר ספק, מובהר, כי פרטי כרטיסי אשראי שמוזנים במערכת קומוניטייז אינם נשמרים על שרתי קומוניטייז, ואנו משתמשים באופן המאובטח ביותר בשירותי צד שלישי (קארדקום- אישורית זהב ובלוסנאפ).

 19. השימוש בשירותים המוצעים באתרי הקהילות זה, חלקם או כולם, כרוך בתשלום מסוגים שונים ובתעריפים שונים, שיקבעו על פי שיקול דעתם של מנהלי הקהילות הפועלים בשיתוף עמנו, ויפורסמו באתרי הקהילות מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור:

 20. לענין מחפשי עבודה הרוכשים מנוי פרימיום - דמי השירות החודשיים ייגבו מראש מדי חודש בחודשו, בהתאם לאמצעי התשלום הנבחר, כל עוד לא בוטל השירות, הופסק,  או הוקפא כאמור בסעיף ‎17 ותשלומם מאפשר גישה למאגר המשרות או פרויקטים באתר הקהילה בו בוצע התשלום.

 21. ביטול וזיכוי על פי חוק הגנת הצרכן: לקוח רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול השירות בהודעה בעל-פה במשרדי קומוניטייז; בפניה למוקד שירות הלקוחות של קומוניטייז בטלפון 0504405474; באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת grow@comonetize.me; באתרי הקהילות (באמצעות לחיצה על הלינק המיועד לכך, המופיע בעמוד הפרופיל האישי באתרי הקהילות, בכיתוב "ביטול מנוי"  קומוניטייז תחדל לחייב את לקוח הפרימיום בדמי השירות החודשיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול. לא יינתן החזר כספי בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתרי הקהילות בתשלום ואשר קדמה למועד הביטול.

 22. השירות כרוך בתשלום, כפי שייקבע על ידי קומוניטייז מעת לעת. יצויין, כי התשלום עשוי להשתנות בין אתרי קהילה שונים לפי התחומים הנדרשים בהם.

 23. קומוניטייז שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות, או חלק ממנו, תוך או ללא הודעה למשתמש ולא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן כלשהו שייגרם עקב הפסקת השירות כאמור.

 24. במסגרת השימוש באתרי הקהילות, המשתמש רשאי ליצור פרופיל (להלן: "הפרופיל"). הפרופיל הוא למעשה ריכוז הנתונים האישיים (לרבות פרטי קשר) והכישורים של המשתמש וכולל מגוון שדות מידע למילוי. קומוניטייז רשאית להוסיף, לגרוע ולשנות את  שדות המידע בפרופיל מעת לעת. השדות בפרופיל האישי פומביים, ונסרקים על ידי גוגל, למעט כתובת המייל.

 25. הפרופיל הוא דינאמי. כל עדכון שיוזן בפרופיל יתעדכן באופן אוטומטי במערכת לאחר אישורו על ידי המשתמש.

 26. הנתונים בפרופיל מוצגים באתר במלואם, לכן בעת מילוי הפרופיל, על המשתמש לוודא כי הוא אינו ממלא פרטים שאותם אינו מעוניין לחשוף.

 27. המשתמש רשאי ליצור לעצמו פרופיל אחד בלבד ולעשות בו שימוש בעצמו בלבד.

 28. דיוורים –קומוניטייז רשאית לשלוח לך דיוורים שונים באמצעים שונים, הכל לפי ההסכמות שתיתן וההגדרות שתזין בעמוד "עריכת הפרופיל שלי". בכל עת תוכל לשנות ולהגדיר מחדש את הדיוורים שאתה מעוניין לקבל.

 29. בהתאם להגדרות שלך, יתכן שיישלחו אליך פרסומות, משרות או פרויקטים המתאימים לקטגוריות שהזנת, פניות ממעסיקים שצפו בפרופיל שלך או ומעוניינים להציע לך משרה או פרויקט, וכן הודעות שונות בנוגע לתהליך חיפוש העבודה שלך.

 30. כל סוגי הדיוורים שתבחר לקבל, למעט פרסומות  יישלחו הן לכתובת הדוא"ל ומספר הנייד המופיעים בפרטי המשתמש שלך (יוזר), והן לכתובות דוא"ל ומספר הנייד שיעודכנו בפרופיל שלך (ככל שתיצור פרופיל). בהזנת כתובת דוא"ל ומספר נייד בפרופיל – אתה מסכים לקבל את הדיוורים האמורים גם אליהם.

 31. קומוניטייז מאפשרת למעסיקים ולקוחות לחפש בפרופילים המופיעים בלוחות הקהילה. ניתן לבחור להסתיר את הפרופיל  מרשימת המועמדים בקהילה באמצעות בחירה באפשרות פרופיל מוסתר בעריכת הפרופיל.

 32. מובהר כי לקומוניטייז אין כל מעורבות בכל הנוגע לתקשורת שתתבצע בין מעסיקים ומועמדים במסגרת השירות, בין אם תוביל ליחסי העסקה ובין אם לאו, לרבות עצם בחירתו של מי מהם לעמוד בקשר עם האחר. מטרתו של השירות הנה לאפשר למעסיקים ולמחפשי העבודה לתקשר ביניהם ישירות, על פי בחירתם וביוזמתם הבלעדית, תוך שקומוניטייז מספקת את הפלטפורמה המאפשרת תקשורת ישירה זו בלבד.

 33.  באתרי הקהילות של קומוניטייז, יש באפשרות המשתמש להעלות תמונת פרופיל ותמונת קאבר. בעצם העלאת התמונה מצהיר המשתמש כי הוא בעל כל הזכויות בתמונה המועלית, כי הוא רשאי להעלותה לאתר ולהעבירה לכל צד ג', ללא תנאי ו/או הגבלה, וכי העברת  התמונה כאמור תהא באחריותו הבלעדית והמלאה. בהעלאת תמונת הפרופיל על ידי המשתמש, מעניק המשתמש לקומוניטייז רישיון, מתמיד, ללא תמורה, לעשות שימוש בתמונת הפרופיל בהתאם לתנאי שימוש אלה.

 34. מודגש כי חל איסור חוקי להפלות מחפשי ומחפשות עבודה וכן עובדים ועובדות כאמור בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לרבות בנוגע לשכר עבודה, כאמור גם בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996. יובהר, כי עמדתה של קומוניטייז היא כי אין הצדקה לפערי שכר בין גברים ונשים והיא מפצירה במשתשמים לפעול על פי דין, לשלם או לדרוש שכר (לפי הענין) על פי הכישורים בלבד, ללא קשר למגדר. ככל שהנתונים אותם אספה קומוניטייז מלמדים על פערי שכר בין נשים לגברים, הרי שקומוניטייז מקווה, ואף מעודדת, כי יעשה בהם שימוש על מנת לוודא שהתופעה תצטמצם ואף תבוטל

 35.  חלק מהמשרות או פרויקטים המפורסמות באתרי הקהילות או באפליקציה מסווגות על ידי המעסיק כמשרה או פרויקט כ"בלעדית". עם זאת, יובהר כי קומוניטייז אינה בודקת או מאמתת את היותה של המשרה או פרויקט "בלעדית" ואינה מתחייבת כי משרה או פרויקט זו אינה מפורסמת בכל אמצעי אחר, בהתאם, קומוניטייז לא תישא בכל אחריות בנוגע להצגת משרה או פרויקט כ"בלעדית", האחריות לענין זה היא של המעסיק בלבד,  וכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, ככל שתהיינה, יש להפנות ישירות למעסיק.

 36. מעסיק הרשום לשירותי קומוניטייז, ומאשר קבלת הטבות ופרסומות ו/או מגזינים בדוא"ל, אישורו זה יהיה תקף לקבלת הטבות ופרסומות ו/או מגזינים לפי העניין, לכל כתובות הדוא"ל אשר יוזנו במסגרת שימושו של המעסיק האמור בשירותי האתר.

 37. מעסיק לא יפרסם בעת ובעונה אחת מספר מודעות דרושים בגין משרות או פרויקטים ותפקידים זהים.

 38. משרות או פרויקטים, קמפיינים ויתר פרסומים שיועלו לאתר עשויים להיות כפופים לאישורים שונים, על פי שיקול דעתה של קומוניטייז ומנהלי הקהילות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לענין פרסום מודעות דרושים - מובהר כי המעסיק רשאי לערוך את המשרה או הפרויקט.

 39. היות שמודעות הדרושים נשלחות למועמדים ברגע העלאתן ופתוחות לפניה מאותו רגע, לא יהא מעסיק זכאי לכל החזר כספי ו/או זיכוי ו/או כל תמורה ו/או השבה ו/או כל זכות אחרת. במקרים חריגים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קומוניטייז, ינתן זיכוי.

 40. קומוניטייז רשאית להפסיק את השימוש שעושה מעסיק באתרי הקהילות החברה ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, אם וככל שהמעסיק האמור לא עמד בתנאי התשלום או השימוש של קומוניטייז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 41. קומוניטייז שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אשר היא מספקת או ללא הודעה למשתמש. כמו כן, קומוניטייז שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתרי הקהילות ללא צורך במתן הודעה מראש, ובכלל זה לשנות את שיוכן הקטגורי של המשרות או פרויקטים המפורסמות מעת לעת. כמו כן, קומוניטייז אינה אחראית על תוכן המשרות או פרויקטים שיישלחו למשתמש בהתאם להגדרות שהזין המשתמש  באתרי הקהילות.

 42. קומוניטייז רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתרי הקהילות החברה ו/או בשירותיה אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את קומוניטייז, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם -ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 43. קומוניטייז רשאית לערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין כפל מבצעים והנחות.

 44. קומוניטייז שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

 45. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

fees

Privacy Policy

Privacy policy

We, in Comonitize, highly value your privacy and wish to present you with this policy. While we do not reside in the EU, our jurisdiction provides us with adequacy to process data relating to EU nationals. We provide this privacy policy based on the spirit of the General Data Protection Directive (the GDPR) and in accordance to Israeli law. In any case you believe that you will not be able to exercise your legal rights, kindly let us know and we shall remedy this policy accordingly.

 

 

This Privacy Policy governs your use of the Comonetize service.

While you are not required under law to provide us with any data, we will not be able to provide you with the services if you refrain from providing us with any data. This Privacy Policy applies both to community leaders, members and recruiters.

 

How Do We Collect Personal Data?

We collect data in three ways, the first is via the data you voluntarily provide us, by filling out forms; the second is when we receive data about you from our other users (such as our community leaders) and the third is by the way you act in our service (such as the pages you viewed, the areas you clicked).

 

What Personally Identifiable Date Do We Retain?

We collect and use the following information:

If you are a community leader or member, then we retain data that includes your name, email address, photo, hashed password, your preferred language, data about your profession and demographics, your payment details, and your approximate location.

 

If you are a community member, we also retain data about the social accounts that you connected with our service, such as LinkedIn, Facebook or Google, data about your professional experience and your interaction with recruiters and jobs posted, including the files you attached your website submissions to job applications.

 

If you are a recruiter, we retain your name, email address, photo, hashed password, your preferred language, data about your company, the open positions in that company that you posted to our platform, your payment method and your approximate location. We also keep data about the interactions between yourself and our members.

 

Please note that when community leaders open a new community, they may be able to import their contacts and to invite them to the community. In such case, we require that community leaders receive consent from their members before doing so and that all data stored about these prospective members will be dealt as member information.

 

How Do We Process This Data?

We use the data to provide you and other users with the services, display and notify you about ads and to improve the services. These are the only purposes which the data is used for. We do not spam, and we do not sell your data. We do provide recruiters access to your personal data if you applied to their open positions. Please note that some of the communities are visible to search engines and the web, meaning that when you post information it is public and be seen by all.

 

Who Are The Third Parties Who Have Access To This Data?

We provide access to our employees, who are under strict confidentiality obligations, and to several third parties who provide us with services.

 

First and foremost, we provide member information to our leaders and recruiters, as this is the purpose of organizing a community.

 

We also use SendGrid to send emails to our members, Bluesnap payment, Green Invoice for accounting, Google Analytics, Hotjar, and Clarity to improve and learn how people use our services. Each of these service providers is required to maintain confidentiality and to report in any case of a breach. We store our servers at Linode.

 

We Might Do Remarketing.

When you use our service we place a cookie, which is a small file, on your browser’s storage. This helps us present you with advertisements when you browse the web and allow us to remarket, meaning to show you ads that include specific reference to your use of our service.

 

We Use Cookies.

When you use our service, we place a small text file in your browser storage space, which is called a “cookie”. This helps us to identify you as a user and to avoid requesting your name and password in any page you view. If you do not want us to store a cookie, you may delete it from your device via your browser preferences.

 

Can We Contact You with Promotional Offers?

Yes. We may use the data you provide us, including your email address and phone numbers to provide you with promotional offers and newsletters. We may also contact you if we believe your account was compromised. Please note that community leaders may also contact you, as they have access to your contact information.

 

Can You Review or Remove Your Data?

Yes. You can always review your data by sending us an email to info@comonetize.me. You can also request to delete all relevant data or that we amend inaccurate data. When we receive this request, we will notify the community leader and request that they also delete your data. If you become aware that one of our leaders did not respect our request, please let us know so we can commence with rectifying this as soon as possible.

 

Children and Minors. Our service is not meant for minors or children, and we do not knowingly process any data relating to a minor. If you become aware of such processing, do let us know.

 

Compliance with Law Authorities. We comply with competent and authorized law authorities and shall provide them with data should we receive a valid request.

 

How Do We Deal with Privacy Complaints? Our privacy officer receives complaints and shall review them in accordance to the law; we will update you when the complaint was resolved.

 

 

 

 

Copyright © 2019, Comonetize Ltd. All rights reserved.

bottom of page